• Working Hours : Mon - Fri : 8:30 - 17:30

2522: IT Support

2522: IT Support

Category: IT Support
Type: Full Time
Location: Bangkok
Salary: 35K

Salary: 35K

 

Qualification

บุคคลิกลักษณะซื่อสัตย์ รักษาความลับ
มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท เซิร์ฟเวอร์
พร้อมเสมอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
มีความกระตือรือร้น มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
มีประสบการณ์ด้านงาน IT จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

Responsibility

ดูแลงานซ่อมบำรุง Maintenance Computer และ Software server ต่างๆ
ดูแลระบบเครือข่ายและความปลอดภัย Network เบื้องต้นได้
Coaching และ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ดูแลระบบการบริหารจัดการมาตรฐาน ความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์ไอที
มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
สามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการ Support การทำงาน ถ้าทำได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Benefits:

โบนัส 3-4 เดือน
ประกันสังคม
ประกันชีวิตกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
งบประมาณซื้อหนังสือ
ท่องเที่ยวกับบริษัท 2 ครั้ง/ปี
ค่าล่วงเวลา
ค่าอาหารกลางวัน
เรียนภาษาญี่ปุ่น
งานเลี้ยงปีใหม่
โอกาสฝึกอบรมงานในต่างประเทศ
สวัสดิการสำหรับครอบครัว (แต่งงาน / งานศพ / คลอดบุตร / เข้าโรงพยาบาล / อุบัติภัย)

 

Working Time:  (8:30-17:30)

Working Date: Monday – Friday

 

 

    • Location: Bangkok

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf