• Working Hours : Mon - Fri : 8:30 - 17:30

2528: Purchasing Officer

2528: Purchasing Officer

Category: Purchasing
Type: Full Time
Location: Bangkok
Salary: 18-20K

Salary: 18-20K

 

Qualification

เพศ หญิง
อายุ 30-45 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ถ้ามีประสบการณ์ในระบบ SAP จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป
มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีใจรักงานบริการ,ทัศนคติเชิงบวก,และกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถติดต่อสื่อสาร พูด,เขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้

 

Responsibility

รายละเอียดของงาน (จัดซื้อ Material และควบคุม Scap)

การกำหนดความรู้,ความสามารถในการทำงาน,พัฒนาคุณภาพบุคคลากรในแผนกจัดซื้อ
ควบคุมแผนงานการสั่งซื้อ,การส่งมอบสินค้า และ การวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ไข ปรับปรุง
ดำเนินการป้องกันในการทำงาน
ตรวจสอบกิจกรรมการสั่งซื้อภาพรวม เพื่อให้บรรลุตามความต้องการของผู้ร้องขอ
ทบทวน,ตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของผู้ร้องขอ
ทบทวน,สรุปราคาที่เสนอให้กับผู้ร้องขอ
ประเมิน,ตรวจติดตาม,ตรวจสอบพัฒนาผู้ขายให้เป็นไปตามนโยบายทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัท
ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สรุปผลการดำเนินการ และรายงานผู้บริหาร

 

Benefits:

Bonus 2 months
Provident Fund
Social Insurance
Yearly-health Checkup
Uniform
Vacation Leave 10 Days/Year

 

Working Time:  (8:00-17:00)

Working Date: Monday – Friday

 

 

    • Location: Bangkok

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf