• Working Hours : Mon - Fri : 8:30 - 17:30

2594: Internal Audit Supervisor

2594: Internal Audit Supervisor

Category: Internal Audit
Type: Full Time
Location: Bangkok
Salary: 15-36K

Salary: 15-36K

 

Qualification

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
4. สามาารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
5. สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ตั้งแต่ จัดทำแผนการตรวจสอบ จัดทำรายงานการตรวจสอบ รวมถึงดำเนินการประชุมปิดตรวจสอบด้วยตนเอง

 

Responsibility

ลักษณะงาน ตรวจสอบการทำงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามกฏของบริษัท
ปฏิบัติการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผน
จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนการตรวจสอบ
จัดทำ Audit Program และวิธีการตรวจสอบแต่ละหัวข้อของการตรวจสอบ
จัดทำตารางข้อตรวจพบและรายงานการตรวจสอบส่งให้ผู้บังคับบัญชา
อบรมพนักงานใต้บังคับบัญชาและควบคุมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

 

Benefits:
เบี้ยขยัน
ค่าล่วงเวลา
ค่าคอมมิชชั่น
ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสังคม
โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง(ตามผลประกอบการและผลประเมินการทำงาน)
ปรับเงินเดือนประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
ยูนิฟอร์ม (เฉพาะตำแหน่งบริการลูกค้า)
ฝึกอบรมภายในและภายนอก
ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางต่างจังหวัด)
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี กิจกรรมกีฬาสี งานสงกรานต์ ฯ
วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน (ตามประกาศวันหยุดแบงค์ชาติ)
ตรวจสุขภาพประจำปี
ลาเนื่องในวันเกิด
ลาพักร้อนประจำปี(ตามอายุงาน)
ลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน
ลากิจกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

 

– Working Hour : 8:00 – 17:00

– Working day : Mon – Fri

 

 

    • Location: Bangkok

 

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf