• Working Hours : Mon - Fri : 8:30 - 17:30

 

การอบรมพัฒนาทักษะ Recruitment

บริษัท จัดหางาน กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชัลแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้จัดกิจกรรม “การอบรมพัฒนาทักษะ Recruitment”
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562
โดยมีวิทยากรพิเศษ คุณกัลยาณี พ่วงพันธ์ มาให้ความรู้กับพนักงาน