• Working Hours : Mon - Fri : 8:30 - 17:30

 

อบรมการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)

บริษัท จัดหางาน กู๊ด จ๊อบ โปรเพสชัลแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ร่วมอบรม หลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา” (Leadership for Leader)
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร